Pranešėjų apsauga

 

1.      Tikslas

Šių Taisyklių tikslas yra toks:

 • nustatyti tvarką ir apibrėžti veiksmus, kurių privalo imtis Įmonės darbuotojai dėl pažeidimų, galinčių pakenkti viešiesiems interesams, ir užtikrinti pranešimų apie pažeidimus mechanizmų sukūrimą ir veikimą;
 • nustatyti Pranešėjų apsaugai skirtus veiksmus;
 • nurodyti Įmonės Darbuotojų, kurie dalyvauja pažeidimų atskleidimo procese, pareigas ir atsakomybes;
 • nustatyti Darbuotojų Pranešimų pateikimo ir perdavimo tvarką.

 

2.      Taisyklių taikymo sritis

Šios taisyklės yra privalomos visiems Įmonės Darbuotojams, rangovams ir bet kuriems tretiesiems asmenims, kurie su Įmone palaiko sutartinius santykius.

 

3.      Apibrėžtys ir sutrumpinimai

Atsakingasis teisės departamentas – Įmonės teisės departamentas.

Biuro administracija – atitinkamos Įmonės sekretoriatas.

Darbo pareigų atlikimas – atitinkamo darbo, pvz., profesinių pareigų arba paslaugų, atlikimas.

Darbuotojas (-ai) – fizinis asmuo, kuris su Įmone sudarė darbo arba kitą sutartį.

Taisyklės – šis dokumentas.

Pranešėjas – fizinis asmuo, teikiantis informacijos apie galimą pažeidimą, kuris gali pakenkti viešiesiems interesams, jei asmuo mano, kad ši informacija yra tikra ir tapo žinoma vykdant darbo pareigas (arba užmezgant teisinius santykius), susijusias su darbo pareigų vykdymu Įmonėje.

 

Įmonė – „Amber Beverage Group Holding S.à r.l.“, registracijos numeris B218246, ir (arba) susijusios įmonės ir (arba) jų filialai, neatsižvelgiant į įmonės struktūrą.

Pranešimas – fizinio arba juridinio asmens techninėmis priemonėmis Įmonei pateikta informacija apie planuojamus ar galimus viešųjų interesų pažeidimus.

Pranešimo pateikimo linija – Taisyklių 5.3.1 punkte nurodytos techninės priemonės.

 

 1. Atsakomybės

4.1.      Atsakingasis teisės departamentas yra atsakingas už šių Taisyklių priežiūrą, atnaujinimą ir įkėlimą į dokumentų valdymo sistemą (DVS).

4.2.      Biuro administracija yra atsakinga už gauto Pranešimo registravimą ir pateikimą Atsakingajam teisės departamentui įvertinti.

4.3.      Visi Įmonės aukščiausieji lygmenys yra atsakingi už netinkamo elgesio ar bet kokios nesąžiningos veiklos nustatymą, tyrimą ir prevenciją pagal savo atsakomybių sritis.

 

 1. Aprašymas

5.1.       Pranešimų pateikimo linijos tikslas:

5.1.1. suteikti galimybę pateikti Pranešimą apie:

5.1.1.1. bet kokius Darbuotojų, atstovų, klientų, tiekėjų ir kitų Įmonės bendradarbiavimo partnerių neteisėtus veiksmus ar neveikimą;

5.1.1.2. ištirti neteisėtus Darbuotojų, atstovų, klientų, tiekėjų ir kitų Įmonės bendradarbiavimo partnerių veiksmus, taip pat imtis atitinkamų priemonių dėl incidento (-ų). 

5.1.2. užkirsti kelią neteisėtoms veikloms.

 

5.2. Pranešimų apimtis

5.2.1. Pranešėjas turi teisę pateikti Pranešimą apie šiuos pažeidimus: Darbuotojų neveikimą ir aplaidumą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, korupciją, sukčiavimą, mokesčių vengimą, grėsmę visuomenės sveikatai, maisto saugai, statybų saugumui, aplinkosaugai, darbo saugai ir viešajai tvarkai, žmogaus teisių pažeidimus, pažeidimus viešųjų pirkimų srityje bei finansų ir kapitalo rinkos sektoriuje, konkurencijos įstatymų ir kitus pažeidimus, kurie gali pakenkti viešiesiems interesams.

 

5.3. Pranešimų pateikimas ir nagrinėjimas

5.3.1. Pranešimas Įmonei gali būti pateiktas šiais ryšio kanalais:

 • paštu [email protected];
 • paštu Įmonės administracijai;
 • į pašto dėžutę, sukurtą pranešimų apie pažeidimus pateikimo tikslais.

Pranešėjas privalo pateikti Pranešimą pagal pridedamą šabloną (1 priedas) arba laisva forma su užrašu „Pranešėjo pranešimas“. Jei būtina, kartu su Pranešimu gali būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių Pranešime nurodytas aplinkybes (pvz., el. susirašinėjimo kopijas, nuotraukas ir kt.), kopijos.

5.3.2.    Pranešimas turi būti pasirašytas (ranka arba saugiu elektroniniu parašu, jei teikiamas elektroniniu būdu) apsaugos garantijų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslais.

5.3.3.    Biuro administracija privalo kartą per savaitę (kiekvieną penktadienį) atidaryti pašto dėžutę ir nedelsdama pateikti Pranešimus Atsakingajam teisės departamentui (jei yra).

5.3.4.     Gavęs Pranešimą, Biuro administratorius ir (arba) Atsakingasis teisės departamentas privalo nedelsdamas registruoti Pranešimą specialiame registre Pranešėjo asmens duomenims suteikdamas pseudonimus.

5.3.5.    Pseudonimai sukuriami priskiriant asmeniui fiktyvų (netikrą) vardą, pavardę, raidžių kombinaciją arba kitą identifikatorių, siekiant išvengti galimybės nustatyti Pranešėjo tapatybę. Pranešimas ir gauti priedai (jei yra) turi būti saugomi tik atsakingajam asmeniui prieinamoje, saugioje ir rakinamoje vietoje.

5.3.6.    Pranešimai, siunčiami 5.3.1 punkte nurodytu paštu, priimami 24 valandas per parą, o Atsakingasis teisės departamentas privalo juos peržiūrėti per darbo savaitę darbo laiku.

5.3.7.    Atsakingasis teisės departamentas turi teisę nuspręsti nenagrinėti pateiktos informacijos, kai:

 • Pranešimams netaikomos pranešimus apie pažeidimus reglamentuojančių įstatymų nuostatos;
 • Pranešimas nepatenka į Įmonės kompetencijos ribas;
 • kitais nepaminėtais atvejais, kai nėra pagrindo tyrimui arba neįmanoma pradėti tyrimo.

5.3.8.    Pranešime nurodyta informacija turi būti įvertinta ir sprendimas pripažinti Pranešimą kaip Pranešėjo ataskaitą priimtas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Pranešimo gavimo dienos.

5.3.9.    Jei Pranešimas nėra pripažintas kaip Pranešėjo Pranešimas, tačiau Pranešėjas Pranešime nurodė, kad nori gauti atsakymą iš esmės negaudamas asmens apsaugos garantijų, numatytų įstatyme dėl pranešimų apie pažeidimus, Pranešimas turi būti registruotas dokumentų valdymo sistemoje (DMS) ir atitinkamai perduotas.

5.3.10.  Atsakingasis teisės departamentas privalo per 3 (tris) dienas nuo 5.3.8 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos informuoti Pranešėją apie tai, ar Pranešimas buvo pripažintas kaip Pranešėjo Pranešimas. Atitinkamos Įmonės įgaliotasis atstovas privalo pasirašyti atsakymo raštą.

5.3.11.  Pranešimas turi būti peržiūrėtas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jo gavimo. Pranešimo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas remiantis motyvuotu Atsakingojo teisės departamento vadovo sprendimu.

5.3.12.  Atsakymai, susiję su Pranešimu, turi būti siunčiami Pranešėjams tokiu būdu, kokiu jie buvo perduoti, nebent Pranešėjas Pranešime nurodo kitą bendravimo būdą. Jei Darbuotojas pateikia Pranešimą įmesdamas jį į pašto dėžutę ir pageidauja gauti raštišką atsakymą, Darbuotojas privalo nurodyti adresą, kuriuo atsakymas turėtų būti siunčiamas (jei elektroniniu būdu – el. pašto adresą; jei paštu – adresą).

5.3.13.  Pranešimas turi būti saugomas 12 (dvylika) mėnesių nuo jo gavimo dienos.

 

 1. Pranešėjo ir pranešėjo pranešime nurodyto asmens tapatybės apsauga

6.1.       Pranešimas negali būti teikiamas anonimiškai. Anonimiškai pateiktam Pranešimui nebus taikomos įstatyme dėl pranešimų apie pažeidimus numatytos apsaugos priemonės. Pranešėjo Pranešime turi būti nurodyta informacija apie Pranešėją.

6.2.      Prieiga prie Pranešėjo asmens duomenų, Pranešimo ir priedų yra ribojama.

6.3.    Kiekvienas Pranešimą gavęs asmuo privalo užtikrinti Pranešėjo asmens duomenų apsaugą.

6.4.      Griežtai draudžiama perduoti Pranešimą jame nurodytiems asmenims.

6.5.    Draudžiama Pranešėją arba jo artimuosius bausti drausmine nuobauda arba kitais būdais, daryti neigiamą poveikį dėl Pranešimo pateikimo.

6.6.      Griežtai draudžiama atskleisti informaciją, kuri atskleidžia fizinio ar juridinio asmens, apie kurį Pranešėjas pranešė, tapatybę. Tokia informacija gali būti teikiama tik asmeniui arba institucijai, kuriai jos reikia Pranešėjo Pranešimui išnagrinėti arba jo pagrindu pradėtai pažeidimo bylai tirti, taip pat apsaugoti Pranešėją ir jo artimuosius.  

 

 1. Reguliavimas

7.1.       Šios Taisyklės turi būti peržiūrėtos kartą per metus nuo jų įsigaliojimo dienos.

7.2.      Be to, šios Taisyklės gali būti bet kada peržiūrėtos, jei buvo nustatyta arba nurodyta svarbi problema, dėl kurios būtina šių Taisyklių peržiūra.


ATSISIŲSTI PRANEŠIMO FORMĄ:
Prane imo forma priedas

 

Search engine powered by ElasticSuite