Privatumo politika

Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

 

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA (Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato interneto svetainės www.amberdrinks.lt(toliau – interneto svetainė) lankytojų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Privatumo taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, kai Jūs naudojatės Duomenų valdytojo interneto svetaine bei joje numatytomis paslaugomis.

 

 1. Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas – UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA (juridinio asmens kodas 110365450, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Metalo g. 2B, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas [email protected], telefono numeris +370 5 213 16 11).

 

 1. Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Jūs naudojate prisijungdami prie interneto svetainės.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA gali pasitelkti kitus asmenis interneto svetainės lankytojų asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

 

 1. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Lankytojams siūlytina susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politika prieš pateikiant bet kokią juos identifikuojančią informaciją.

 

 1. Asmens duomenys UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA tvarkomi laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.

 

Pagrindinės sąvokos

 

 1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

 

 1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi interneto svetaine, taip pat fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi interneto svetainėje kitais šioje privatumo politikoje apibrėžtais tikslais.

 

 1. Kitos privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

 

UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA renkami ir tvarkomi asmens duomenys

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA gauna asmeninę informaciją tiesiogiai iš duomenų subjektų. Pavyzdžiui, interneto svetainėje leidžiama pirkti prekes ir/ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA savo veikloje tvarko šiuos interneto svetainės lankytojų asmens duomenis:

 

Duomenų subjektai

Asmens duomenys

Duomenų tvarkymo tikslai

Duomenų tvarkymo pagrindai

Duomenų tvarkymo terminai

Elektroninės parduotuvės pirkėjai (neregistruoti asmenys).

Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos ar pristatymo adresas;

Telefono numeris; Elektroninis paštas;

Užsakymo informacija.

Klientų aptarnavimas; Prekių pardavimas (sutarties sudarymas ir vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis).

5 metai nuo užsakymo įvykdymo dienos.

Elektroninės parduotuvės pirkėjai (registruoti nariai).

Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos adresas; Telefono numeris; Elektroninis paštas;

numeris;

Užsakymų istorija, užsakymo informacija.

Klientų aptarnavimas; Prekių pardavimas (sutarties sudarymas ir vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis).

5 metai nuo paskutinio užsakymo įvykdymo dienos arba nuo paskutinio aktyvaus veiksmo savo paskyroje (prisijungimo).

Kliento paskyrą susikūrę puslapio lankytojai.

Vardas, pavardė;

Elektroninis paštas;

Slaptažodis;

Registracijos data ir laikas, prisijungimų data ir laikas;

Kiti duomenys, kuriuos duomenų subjektas pateikia savo kliento paskyroje

Sukurtų kliento paskyrų administravimas; Klientų aptarnavimas.

Sutikimas sukurti kliento paskyrą (BDAR 6 str., 1a dalis).

5 metai nuo paskutinio užsakymo įvykdymo dienos arba nuo paskutinio aktyvaus veiksmo savo paskyroje (prisijungimo), arba iki kliento paskyrą susikūrusiems asmenims panaikinant (ištrinant) šią paskyrą patiems.

Paklausimus pateikę asmenys.

Susisiekiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su duomenų valdytojo atstovu turinys;

Siunčiant laišką interneto svetainėje nurodytu Duomenų valdytojo buveinės adresu, tvarkomas siuntėjo vardas, pavardė, adresas, laiško gavimo data bei laiške nurodyta informacija;

Susisiekiant per socialinio tinklo Facebook ar Instagram paskyrą, tvarkomas vartotojo vardas, pavardė ir susirašinėjimo su Duomenų valdytojo atstovu turinys.

Atsakymų į pateiktas užklausas pateikimas ir komunikacijos įrodymų išsaugojimas (įgyvendinant teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų).

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str., 1f dalis).

Tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Duomenų valdytojo teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo šių duomenų gavimo dienos.

 
Kaip yra renkami asmens duomenys

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais asmens duomenis renka:

13.1. Jums pateikiant juos patiems:

13.1.1. pateikiant užsakymą per elektroninę parduotuvę;

13.1.2. sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, perkant mūsų prekes;

13.1.3. užsiregistravus mūsų interneto svetainėje (sukūrus paskyrą);

3.14. pateikiant paklausimus;

13.2. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje bei naudojantis mūsų interneto svetaine (naudojant slapukus).

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

14.1. vykdomos veiklos (mažmeninė prekyba, elektroninė prekyba) vykdymo ir administravimo;

14.2. pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo;

14.3. klientų aptarnavimo;

14.4. sukurtų kliento paskyrų administravimo;

14.5. atsakymų į pateiktas užklausas pateikimo.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainės lankytojų duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, jeigu dėl to yra gautas sutikimas.

 

Teisiniai pagrindai

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai priklauso nuo tvarkomų asmens duomenų kiekio, kategorijos, rūšies. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA, pirmiausia, tvarko asmens duomenis sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu arba patvirtinus užsakymą elektroninėje parduotuvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi esant duomenų valdytojo teisėtiems interesams, jei toks tvarkymas nepagrįstai nepažeidžia UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainės lankytojų interesų ar teisių. Konkretūs teisiniai pagrindai yra nurodyti privatumo politikos 12 punkte.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros veiksmų atlikimo ir/ar naujienlaiškių ar kitos informacijos siuntimo tikslais, esant duomenų subjektų sutikimui.

 

Prieiga prie asmens duomenų ir jų perdavimas

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA darbuotojai turi prieigą prie duomenų subjektų asmens duomenų, jei šie duomenys yra reikalingi siekiant atlikti savo pareigas.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA gali įtraukti trečiąsias šalis (partnerius, paslaugų teikėjus), teikiant interneto svetainės lankytojams paslaugas, parduodant ir pristatant prekes (pavyzdžiui, kurjerių įmonės ir kt.), palaikant interneto puslapį ir elektroninės prekybos platformą (pavyzdžiui, IT paslaugas teikianti įmonė ir pan.). Tokiu atveju trečiajai šaliai (partneriams, paslaugų teikėjams) perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugų suteikimui, ir užtikrinama, kad trečioji šalis garantuoja reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį. Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal įstatymus. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA užtikrina, kad asmens duomenys nėra perduodami už EEE ribų.

 

Asmens duomenų saugumas

 

 1. Asmens duomenys yra saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA taiko tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

 1. Esant asmens duomenų pažeidimui, kurie gali kelti didelę riziką UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainės lankytojų privatumui, UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA apie tokį pažeidimą praneša patiems duomenų subjektams ir valdžios institucijoms.

 

 1. Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia lankytojo pateikti duomenys, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA nebus atsakinga už žalą, atsiradusią lankytojui dėl to, jog jis nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Duomenų valdytojo jiems pasikeitus.

 

Duomenų subjekto teisės

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainės lankytojai, kurių duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

25.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

25.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

25.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

25.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

25.5. reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

25.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

25.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA gali neištrinti asmens duomenų, jei yra teisėtas interesas juos saugoti.

 

 1. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti tuos duomenis, kurių tvarkymui tam tikriems tikslams yra davę sutikimą.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

 1. Norėdami įgyvendinti savo teises, Jūs turite teisę siųsti užklausą el. paštu [email protected]ir (ar) [email protected]arba kreiptis telefonu +370 5 213 16 11. Tam UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA turi patvirtintą prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo formą. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės, Duomenų valdytojas gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį.

 

 1. Naudodamiesi interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje numatytais tikslais visus privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis.

 

Asmens duomenų saugojimas

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainės lankytojų asmens duomenys bus saugomi paslaugų teikimo (užsakymo vykdymo) UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA laikotarpiu ir dar 5 (penkis) metus po užsakymo įvykdymo dienos. Sudarytos sutartys yra saugomos 5 (penkis) metus po sutarties įvykdymo dienos, pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus. Po 5 (penkių) metų asmeninė informacija bus ištrinta. Duomenys, naudojami registracijos metu, saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo interneto svetainės paskyroje.

 

 1. Asmens duomenys gali būti saugomi anonimiškai mokslinių tyrimų tikslais.

 

 1. Ginčo atveju asmens duomenys saugomi tol, kol ginčas bus išspręstas.

 

Slapukai

 

 1. Slapukų naudojimą UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainėje reglamentuoja paskelbta interneto svetainės slapukų politikos sąlygos, kurios skelbiamos UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA internetinėje svetainėje www.amberdrinks.lt.

 

Kitos sąlygos

 

 1. Pranešimams siųsti bus naudojamas UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainės lankytojų elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris. Jei interneto svetainės lankytojai nenori būti informuojami, jie gali atsisakyti šių pranešimų.

 

 1. Jei turite klausimų, prašymų ar skundų dėl UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainės lankytojai turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ([email protected]arba L. Sapiegos g. 17, Vilnius), jei sužino, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jų teisės.

 

 1. UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA turi teisę keisti šią privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA interneto svetainėje. Esant esminiams privatumo politikos pakeitimams, UAB AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA lankytojams bus pranešta el. paštu.

 

Search engine powered by ElasticSuite